نگاه کن که غم درون دیده‌ام چگونه قطره قطره آب می‌شود

چگونه سایه‌ی سیاه سرکشم اسیر دست آفتاب می‌شود

نگاه کن تمام هستی‌ام خراب می‌شود

شراره‌ای مرا به کام می‌کشد

به اوج می‌برد، مرا به دام می‌کشد

نگاه کن تمام آسمان من پر از شهاب می‌شود

فروغ فرخزاد

اگر سوالی پیش از خرید دارید می توانید در این قسمت مطرح کنید.