هنرمند در این تابلو نقاشی از رنگ‌های سرد چون آبی و رنگ خنثی مانند خاکستری در کنارهم استفاده کرده‌است؛ رنگی آرام‌بخش، خالص، پاک و سبک بال. استفاده از رنگ های خالص و شفاف با ضرب قلم‌های مستقل و تا حدی سریع، از ویژگی‌های بارزآثار نقاشان امپرسیونیست است و رنگ‌ها به جای آنکه برروی پالت رنگ با هم ترکیب شوند به طور خالص برروی پرده نقاشی ریخته می‌شود.

اگر سوالی پیش از خرید دارید می توانید در این قسمت مطرح کنید.