تابلو رنگ روغن رنج و درد یکی از سبکهای نقاشی مفهومی است.

اگر سوالی پیش از خرید دارید می توانید در این قسمت مطرح کنید.