هيچ باراني
ردپاي خوبان را
ازکوچه هاي خاطرات
نخواهد شست
دوست داشتن خوبان
هميشه گفتني نيست
گاه سکوت است
وگاه نگاه مهربان
گاهى دعا از دل و جان
وگاهى يك پيام

اگر سوالی پیش از خرید دارید می توانید در این قسمت مطرح کنید.